Klein Stedelijk GebiedIn het afbakeningsgebied werd ervoor geopteerd om de kern van Baasrode evenals het bedrijventerrein mee op te nemen binnen de afbakeningslijn. Uitbreiding Hoogveld


Dit RUP is tot stand gekomen in twee grote fases: in de eerste fase werd het RUP volledig afgewerkt en goedgekeurd door de minister op 28 april 2008. Na een klacht bij de Raad van State werd het RUP eerst geschorst en ten slotte op 4 november 2009 vernietigd. De provincie heeft dan in een tweede fase het planningsproces hernomen en een nieuw RUP opgemaakt. Daarbij steunde ze sterk op het vernietigde RUP.  

Tegelijk heeft de Raad de grenslijn zelf ook vernietigd, zodat het volledige RUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Dendermonde’ als onbe- staande moet beschouwd worden.

De Raad van State heeft het Klein stedelijk gebied voor een tweede maal geschort op 12 augustus 2011.

De Raad van State schorste dit plan al omdat de rechten van inspraak van de burger zouden geschonden zijn, doordat de kennisgeving aan het publiek enkel via een website en niet in een krant of weekblad zou gebeurd zijn. 

Het Vlaams Parlement heeft op 23 mei 2012 een decreet goedgekeurd om de beslissing van de Raad van State te omzeilen. Het is immers dat validatiedecreet dat het mogelijk maakt dat het volstaat dat de provincieraad het ruimtelijk uitvoeringsplan opnieuw definitief goedkeurt


Timing
gevolgen 
Verschil met vroeger

Comments