Kaderovereenkomst

In mei 2011 werd er een kaderovereenkomst gesloten tussen de provincie Oost-Vlaanderen, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost- Vlaanderen (POM) en Waterwegen en Zeekanaal N.V.   U vindt hieronder de volledige tekst van de overeenkomst.


Kaderovereenkomst tussen de provincie Oost-Vlaanderen, de provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal nv

Ontwikkeling watergebonden bedrijventerrein Baasrode

De ondergetekenden

1. Provincie Oost-Vlaanderen, gevestigd te Gent, Gouvernementstraat 1, vertegenwoordigd door de heer Marc De Buck, gedeputeerde en de heer Albert De Smet, provinciegriffier, hierna "de provincie" genoemd

2. POM Oost-Vlaanderen, gevestigd te Gent, Seminariestraat 2, vertegenwoordigd door de heer Marc De Buck, voorzitter en de heer Johan Declerck, algemeen directeur, hierna "POM" genoemd

3. Waterwegen en Zeekanaal, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, naamloze vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel Oostdijk 110 te 2830 Willebroek, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Mechelen onder het nummer 0254.028.251 en BTW plichtig onder het nummer BE 254.028.251, wettig vertegenwoordigd door de heer Albert Absillis, voorzitter van de Raad van Bestuur en de heer ir Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder, hierna “W&Z” genoemd

Hierna samen “ de partijen” genoemd

en voor kennisneming aan
de gemeente Dendermonde, gevestigd te Denderdermonde,
hier vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden Piet Buyse, Burgemeester en Elke De Man,Gemeentesecretaris,
hierna “de gemeente” genoemd,

Gelet op visie, missie en waarden van de provincie Oost-Vlaanderen zoals vastgelegd in het algemeen beleidsprogramma 2007 – 2012;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM);

Gelet op het besluit van de provincieraad van Oost-Vlaanderen van 14 december 2005 tot oprichting van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en tot goedkeuring van de statuten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 tot erkenning van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen als erkende provinciale Ontwikkelingsmaatschappij;

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 4 juni 2004 houdende de omschrijving van de territoriale bevoegdheid van Waterwegen en Zeekanaal NV;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, en betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 2 april 2004 betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2004 betreffende de rechtsopvolging naar aanleiding van de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart, en naar aanleiding van de kwalificatie van de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen waarvan de naam wordt gewijzigd in Waterwegen en Zeekanaal als publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap;

WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET HETGEEN VOLGT :

Overwegende dat de voornoemde site binnen het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Dendermonde werd opgenomen omwille van haar diverse stedelijke functies. In het kader van het afbakeningsproces werd besloten voor dit gebied een aparte en uitvoerige studie uit te voeren, dit om het afbakeningsproces niet nodeloos te vertragen. Hiervoor werd eind 2004 een subsidie bekomen van het Agentschap Ondernemen – Entiteit Ruimtelijke Economie in het kader van de (her)inrichting van verouderde bedrijventerreinen en economische locaties.

Overwegende dat deze studie in 2009 werd afgerond en voorziet in een analyse van het studiegebied waarna er enkele scenario's werden uitgetekend. Voor het voorkeursscenario werd een visie voor ontwikkeling uitgewerkt waaraan ook een actieplan is gekoppeld. Het voorkeursscenario bestaat erin om 20,30 ha bedrijventerrein te activeren waarvan 18,65 ha watergebonden.

Overwegende dat de deputatie op 30 juli 2009 zich akkoord verklaarde met het voorgestelde voorkeursscenario.

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van Dendermonde akkoord ging met de keuze om op lange termijn de maximaal haalbare transformatie van het plangebied na te streven tot een hoogwaardige watergebonden industriezone. Het college maakte ook voorbehoud over het voorkeurstracé van de N17 en vroeg ook dat de ontsluiting nog nader bekeken wordt. Voor de verdeling van de acties wenste het college van burgemeester en schepenen dit in overleg met de provincie af te spreken.

Overwegende dat de Raad van Bestuur van W&Z op 7 juli 2010 zich engageerde voor de ontwikkeling van een watergebonden bedrijventerrein, en aldus :

• zich engageert om – binnen het wettelijke en budgettaire kader - de middelen die zij ter beschikking heeft, in te zetten met als doel het maximale scenario met activering van 18,65 ha watergebonden bedrijventerrein te realiseren.

• zich engageert om met elke geïnteresseerde private partij, indien de PPS- regeling verlengd wordt, een PPS-project voor de bouw van laad- en losinfrastructuur aan te gaan.

• zich engageert om, vanuit het aanbodgestuurde beleid dat door W&Z gevoerd wordt, indien opportuun te investeren in laad- en losinfrastructuur.

• zich engageert om de totale ontsluitingsproblematiek ten volle te ondersteunen, waarbij enerzijds de medewerking van andere partners gezocht

zal worden en waarbij anderzijds eigen investeringen in ontsluitingswegen bekeken zullen worden.

• zich engageert om mee te werken aan een oplossing voor het doorgaande fietsverkeer, waarbij gesteld wordt dat deze oplossing zich niet bevindt aan de waterkant van het terrein.

• zich engageert, indien de nodige middelen voorhanden zijn, de verkoopprijs niet hoger ligt dan de geraamde waarde door het aankoopcomité en de uitoefening voldoende meerwaarde biedt aan het project, om zijn voorkooprecht uit te oefenen voor de verwerving van de zonevreemde woningen in het gebied.

• zich engageert om de Provincie Oost-Vlaanderen ten volle te ondersteunen in de procedure van het PRUP Watergebonden bedrijventerrein Oude Briel.

Overwegende dat het geformuleerde engagement wordt genomen onder voorbehoud van de toekenning van de nodige middelen door de Voogdijminister. Pas na een positieve evaluatie van de resultaten en het ter beschikking stellen van de nodige middelen door de Voogdijminister kan er overgegaan worden tot de realisatie.

Overwegende dat de missie van W&Z voorziet in “het duurzame en dynamische beheer, als maatschappelijk project, van haar waterwegen en gronden met het oog op het stimuleren van hun multifunctioneel gebruik, inzonderheid het genereren en behouden van watergebonden transport, het verzekeren van de veiligheid door middel van een integraal waterbeleid en natuurontwikkeling, rekening houdend met alle maatschappelijke actoren om alzo te beantwoorden aan de vraag en behoeften van elke klant.";

Overwegende dat W&Z binnen het kader van haar missie zorgt voor het beheer en exploitatie van de watergebonden gronden langsheen de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen excl. deze beheerd door de nv De Scheepvaart of een havenbedrijf;

Overwegende dat in de beleidsbrief “ Mobiliteit en Openbare werken” – “beleidsprioriteiten 2009-2014” van de minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits gesteld wordt dat Vlaanderen meer dan ooit inzet op het nemen van initiatieven en maatregelen die het gebruik van de binnenvaart als transportmodus stimuleren en die een modale verschuiving van het goederenvervoer van weg naar binnenvaart beogen.

Overwegende dat de oprichting van het “Flanders Inland Shipping Network” binnen het project “Flanders Logistics” stelt dat de binnenvaart als volwaardige transportmodus dient te worden ingeschakeld in de totale logistieke keten;

Overwegende dat de integrale (her)ontwikkeling van het gebied noopt tot een intensieve samenwerking, die moet ondersteund worden door een overkoepelende projectstructuur;

Overwegende dat partijen voor de projectcoördinatie een beroep willen doen op de POM Oost-Vlaanderen;

Overwegende dat de POM Oost-Vlaanderen immers actief is op gebied van terrein(her)ontwikkeling.

cfr. haar statuten, art. 2. en 3.
(art. 2.
De POM Oost‐Vlaanderen vormt het instrument waarmee de provincie Oost‐Vlaanderen haar sociaal‐economisch beleid uitvoert. Zij draagt bij tot de bevordering van de sociaal‐economische ontwikkeling van de provincie, met name door de ondersteuning en uitvoering van de sociaal‐economische projecten volgend uit het beleid van de provincie. Zij moet bovendien de provinciale sociaal‐ economische strategie via ontwikkeling, uitvoering en begeleiding van projecten onderbouwen
art 3. De POM Oost‐Vlaanderen staat in voor de uitvoering van volgende taken teneinde de missie bedoeld in artikel 2 te realiseren :
1° projecten gericht op de versterking van de infrastructuur tot vestiging van het bedrijfsleven en ontwikkeling van de ruimtelijk‐economische infrastructuur

...

3° de medewerking aan projecten tot efficiënte aanwending van de bedrijfsinfrastructuur, zoals brownfieldprojecten
§4. De POM Oost‐Vlaanderen kan, binnen de in artikel 2 bedoelde missie en de in of krachtens artikel 3§1 toegewezen taken opdrachten uitvoeren in opdracht van derden);

Overwegende dat de POM Oost-Vlaanderen uitvoerder is voor de provincie Oost- Vlaanderen van het project onderhandelingsteam, een project dat financieel ondersteund wordt door het Agentschap Ondernemen. Het project onderhandelingsteam heeft tot doel om onbenutte percelen op bedrijventerreinen terug op de markt te brengen door een multidisciplinaire aanpak waarin verschillende aspecten op elkaar dienen afgestemd te worden, zoals bodemsanering, ruimtelijke ordening, mobiliteit, ontsluiting, communicatie, financiering en dergelijke meer.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT :
ARTIKEL1. VOORWERPENDOELVANDEOVEREENKOMST

§1 Onderhavige overeenkomst heeft als doel een kader te scheppen voor de samenwerking tussen partijen die de maximaal haalbare transformatie van het plangebied tot een hoogwaardige watergebonden industriezone beoogt.

§2 Deze samenwerking beoogt de onderling afgestemde en kwaliteitsvolle herontwikkeling van het gebied (artikel 2), de herwaardering van de economische functie van de waterweg en de creatie van maatschappelijke meerwaarde voor de omgeving.

§3 Partijen zullen daartoe gezamenlijk het plan verder uitwerken naar ruimtelijke en naar plan-economische aspecten. Op basis van dit onderzoek zal een haalbaar project gedefinieerd worden, dat zal vertaald worden in een PRUP.

ARTIKEL2. OMSCHRIJVINGVANHETPROJECTGEBIED
§1 Het onderzoeksgebied betreft een historisch gegroeide gemengde zone. Bedrijvigheid en wonen liggen genepen tussen de Schelde en N17. De oude spoorlijn 52 Dendermonde-Puurs loopt parallel aan de N17 en vormt de zuidelijke grens van het eigenlijke plangebied. De gemeentegrens Dendermonde – Buggenhout vormt de oostelijke grens van het plangebied. Verder naar het oosten bevindt zich de provinciegrens met Antwerpen (gemeente Sint-Amands). Het eigenlijke plangebied bevindt zich volledig op het grondgebied Dendermonde, deelgemeente Baasrode.

§2 Het plangebied is ingekleurd als industriegebied op het gewestplan, maar bevat ook enkele (zonevreemde) woningclusters, de lintbebouwing langsheen de Fabriekstraat en de cluster langsheen de straat Briel in het bijzonder. In het westen van het plangebied ligt het recent ontwikkelde bedrijventerrein Steenkaaistraat. Het gebied ten westen van het plangebied vormt de overgang tot de dorpskern van Baasrode (lintbebouwing Driehuizen, wijk Hof ten Rode). Ten zuiden van de spoorlijn bevindt er zich lintbebouwing langsheen de Provinciale Baan – Mandekensstraat op de grens tussen Baasrode en Buggenhout. Ten oosten van het plangebied ligt de Alvat-site, en verder het Buggenhoutse gehucht Oud Briel.

ARTIKEL3. ORGANISATIESTRUCTUUR

§1 Teneinde gedurende de looptijd van deze overeenkomst de samenwerking gestalte te geven, wordt een projectorganisatie ingericht, waaraan partijen gezamenlijk deelnemen.

§2 Deze projectorganisatie wordt ingericht in overleg met alle partijen

§3 De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep, een projectgroep, een klankbordgroep, een projectcoördinator en een aantal technische werkgroepen. (schema in bijlage)

§4 De stuurgroep bestaat uit de gedeputeerde ruimtelijke economie, de gedelegeerd bestuurder van W&Z en de algemeen directeur van de POM Oost- Vlaanderen. De stuurgroep wordt minstens jaarlijks samengeroepen op initiatief van de projectgroep voor de opvolging van het traject en op ad hoc basis bij belangrijke beslissingen of telkens wanneer één van de partijen hierom verzoekt.

§5 De werking van de stuurgroep is als volgt bepaald :
Het voorzitterschap van de stuurgroep zal worden bepaald op de eerste stuurgroep.

 •   Het secretariaat van de stuurgroep wordt verzorgd door de projectcoördinator.

 •   Elke vergadering van de stuurgroep zal het voorwerp uitmaken van een verslag

  dat binnen de twee weken wordt opgemaakt en binnen de twee weken

  goedgekeurd.

 •   Elk lid van de stuurgroep kan zich, op kosten van de partij die hem of haar

  afvaardigde, laten bijstaan door de deskundigen die hij of zij nodig acht.

 •   Elk lid van de stuurgroep duidt een vervanger aan die de titularis vervangt in

  geval van verhindering.

 •   De voorstellen van beslissing worden in consensus genomen binnen de

  stuurgroep.

 •   Deze voorstellen worden definitief wanneer ze bekrachtigd worden door de

  beslissingsorganen van iedere partij.

 •   De werking van de stuurgroep wordt verder gedetailleerd door een huishoudelijk

  reglement.

  §6 De projectgroep bestaat uit één of meerdere vertegenwoordigers van de Provincie, W&Z en POM. De projectgroep heeft een sturende functie naar de projectcoördinator en een beslissende functie op basis van voorstellen projectcoördinator.

  § 7De werking van de projectgroep is als volgt bepaald :
  De projectgroep wordt samengeroepen op uitnodiging van de projectcoördinator.

  •   De projectgroep komt samen onder leiding van de projectcoördinator.

  •   Het secretariaat van de projectgroep wordt verzorgd door de projectcoördinator.

§8 De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de rapportering naar de stuurgroep en werkt opdrachten, ontvangen van stuurgroep, verder uit d.m.v. technische werkgroepen.
De partijen beslissen gezamenlijk het projectcoördinatorschap toe te vertrouwen aan de POM Oost-Vlaanderen. .

§9 De opdrachten van de projectcoördinator zijn:
de leiding van de werkgroep en de subwerkgroepen.

 •   de rapportering naar de stuurgroep

 •   de afstemming van de acties voorzien in het plan van aanpak

 •   de opmaak van een aantal specifieke documenten zoals: de rapportering naar de

  subsidieverlenende overheden, de verslaggeving van de verschillende vergaderingen, de opmaak van de bestekken en de gunningsverslagen.

  §10 De klankbordgroep heeft als doel een draagvlak voor de realisatie te creëren. Deze groep wordt samengesteld door de projectgroep en bestaat uit clusters van belanghebbenden volgens thema.

  §11 De technische werkgroepen worden samengeroepen op uitnodiging van de projectcoördinator en werken technische onderwerpen verder in detail uit, eventueel samen met andere instanties. De technische werkgroepen werken ter voorbereiding van de projectgroep.

  ARTIKEL4. DEELOVEREENKOMSTEN

  §1 Tussen partijen kunnen deelovereenkomsten afgesloten worden om het doel te vertalen in concrete acties, in functie van het vooropgestelde plan van aanpak en indicatieve timing in bijlage.

  §2 Per deelovereenkomst kan een projectstructuur, een budget, een specifiek en concreet doel, een communicatieplan en een timing vastgesteld worden, in samenspraak met de projectcoördinator.

  §3 Daarnaast kunnen partijen overeenkomsten afsluiten met andere geïnteresseerde private partijen volgens gangbare principes.

  ARTIKEL5. JURIDISCHSTATUUT
  §1 Deze overeenkomst strekt partijen tot wet.

  §2 De bijlagen maken integraal deel uit van de overeenkomst.

  §3 Ingeval van strijdigheid tussen voorliggende overeenkomst en de bijlagen prevaleert de tekst van deze overeenkomst.

  §4 De overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht.

ARTIKEL6. VERDELINGVANKOSTENENBATENVANHETPROJECT

§1 Elke partij draagt de kosten van de door haar uitgevoerde studie en werken, volgens de principes die opgesomd zijn in bijlage 4 (Schematische voorstelling invulling kaderovereenkomst en deelovereenkomsten). Deze principes kunnen enkel gewijzigd worden door een beslissing van de stuurgroep.

§2 Vanuit de projectgroep/stuurgroep zullen contacten gelegd worden met andere partijen over een financiële participatie in het project.

§3 Subsidies zullen gezamenlijk ingediend worden en aangewend ten behoeve van het project door diegene die de kost maakt.

§4Inkomsten van het project komen toe aan de partij(en) die daartoe geïnvesteerd hebben of worden aangewend voor het beheer van het terrein. Dit zal verder in de deelovereenkomsten worden bepaald.

ARTIKEL7. COMMUNICATIE
§1 Partijen komen overeen om elke communicatie betreffende het project

gezamenlijk te verrichten.

ARTIKEL8. VERTROUWELIJKHEID
§1 Partijen verbinden er zich toe de gegevens, die zij in het kader van deze overeenkomst gekregen hebben, op generlei wijze vrij te geven aan derde partijen, behoudens expliciete, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de andere partij. De partijen verbinden er zich toe om op geen enkele manier, noch mondeling, noch schriftelijk informatie of resultaten, waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of kunnen vermoeden, die volgen uit de uitvoering van de studies, over te maken aan derde partijen, tenzij partijen hierin expliciet, schriftelijke en voorafgaandelijk toestemmen.

ARTIKEL 9 GESCHILLENREGELING

§1 Alle betwistingen tussen partijen zullen bij voorkeur zoveel mogelijk in der minne opgelost worden.

§2 Ingeval de betwistingen niet minnelijk kunnen worden geregeld, zijn enkel de rechtbanken te Willebroek bevoegd.

ARTIKEL 10 DEELBAARHEID

§1 Indien krachtens wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht één of meerdere bepalingen van huidige overeenkomst nietig of niet - tegenstelbaar zouden zijn, dan zullen de artikelen die nietig of niet - tegenstelbaar zijn, als ongeschreven beschouwd worden.

§2 De nietigheid of niet - tegenstelbaarheid van een bepaling in deze overeenkomst zal geenszins de nietigheid of de niet - tegenstelbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst of van de overeenkomst zelf met zich meebrengen.

§3 Partijen nemen een inspanningsverbintenis op zich om, in voorkomend geval, de nietige bepaling(en) te vervangen door een werkbare en geldige bepaling met een praktisch en economisch gelijkaardig resultaat, in die zin dat te allen tijde het voorwerp van de huidige overeenkomst in essentie dient bewaard te blijven.

ARTIKEL 11 VOORBEHOUDSCLAUSULE

§1 Investeringen door W&Z kunnen slechts worden verricht onder voorbehoud van het ter beschikking stellen van de noodzakelijke kredieten door het Vlaams Gewest.

§4 Wel verbinden partijen zich ertoe alles in het werk te stellen om voldoende middelen ter beschikking te krijgen.

ARTIKEL 12 INWERKINGTREDING, DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

§1 De overeenkomst treedt in werking op de dag van de ondertekening van deze overeenkomst door alle partijen.

§2 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Om de 5 jaar wordt een evaluatie en eventuele herziening van deze overeenkomst voorzien.

§3 De overeenkomst kan te allen tijde door iedere partij bij aangetekend schrijven gericht aan de andere partijen worden opgezegd, mits in acht name van een opzeggingstermijn van 6 maanden vanaf de datum van betekening en mits afspraken over de lopende uitgaven.

Bijlagen :
1. Synthesenota
2. Stappenplan en indicatieve timing
3. Schematische voorstelling invulling kaderovereenkomst en

deelovereenkomsten 4. Organisatiestructuur

Zo overeengekomen te Gent, op 18 mei 2011 de partijen

W&Z de heer Albert Absillis,voorzitter van de Raad van Bestuur

Provincie Oost-Vlaanderen de heer Albert De Smet, provinciegriffier

POM Oost-Vlaanderen de heer Johan Declerck, algemeen directeur

Stad Dendermonde mevrouw Elke De Man stadssecretaris

W&Z de heer ir Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder

Provincie Oost-Vlaanderen de heer Marc De Buck, gedeputeerde

POM Oost-Vlaanderen de heer Marc De Buck, voorzitter

Stad Dendermonde de heer Piet Buyse burgemeester Comments