Tijdslijn

De overheden zijn al zeer lang met dit project bezig.  Door een zeer gefragmenteerde aanpak hebben zij jarenlang voorbereidingen kunnen treffen zonder dat de lokale bevolking besefte waar zij mee bezig waren en wat de mogelijke gevolgen voor de bewoners zouden zijn. 

Hierbij een poging om alles op een rijtje te zetten

1. Regularisatie van zonevreemde woningen in Dendermonde  (2004) 

Alles behalve Den Briel, wat aangeeft dat men toen al bezig was met een project rond Den Briel.  

2. Subsidies voor studie Briel (2004)

Eind 2004 werd een subsidie bekomen van het Agentschap Ondernemen – Entiteit Ruimtelijke Economie in het kader van de (her)inrichting van verouderde bedrijventerreinen en economische locaties voor het maken van een studie rond het plangebied Briel. 

3. Afbakening Klein stedelijk gebied Dendermonde 

In dit plan werd het klein stedelijk gebied afgebakend en heeft met Baasrode en Den Briel ermee in opgenomen.  Hierdoor bevinden zich tussen het Hoogveld en Baasrode verschillende hectaren landbouwgrond in het klein stedelijk gebied.  Dit is totaal onlogisch maar gedaan om de Briel te kunnen opnemen als regionaal industrieterrein. 

4. Steefbeeldplan in 2007

Men winst toen al dat de ontsluiting via de Mandekensstraat een probleem vormde.  Met uiteraard alle nadelige gevolgen voor de bewoners en het industrieterrein Hoogveld.

5. Masterplan

Het fameuze masterplan dat wij pas in de 2e helft van 2011 te zien gekregen hebben.  Er waren 5 voorstellen waarbij de score van de 4 eerste dicht bij elkaar lagen.  De financiële return voor de overheid om het gebied om te zetten naar een watergebonden industrieterrein waren hoger dan wanneer men zou gekozen hebben om de woningen te laten bestaan en er een woninggebied van te maken.  Centen boven de levenskwaliteit van de bewoners.  Het voorkeurscenario (maximale transformatie) werd door de bestendige deputatie goedgekeurd op 30 juli 2009. 

6. Intrede van Waterwegen en Zeekanaal

Op 7 juli 2010 engageerde de Raad van Bestuur van W&Z zich voor de ontwikkeling van een watergebonden bedrijventerrein op Den Briel. 

7. Eerste meeting met provincie, Pom en W&Z  

 Op 24 september 2010 was er een eerste vergadering met vertegenwoordigers van de provincie, de POM en W&Z. Om het project vlot te laten verlopen werd voorgesteld om een projectstructuur op te stellen. Hierbij zou er gewerkt worden met een koepelstructuur waaronder zich 2 substructuren bevinden, namelijk planning en het operationele. Tussen beide structuren zal een continue wisselwerking nodig zijn. De eerste 2 fasen kunnen aangevat worden zonder planologische stappen. Een RUP is pas nodig vanaf de derde fase. 

8. Kaaienplan van Vlaamse Minister Crevits

Eind 2010 gaf de Europese Commissie aan de Vlaamse overheid de toestemming om de PPS-regeling voor de bouw van kaaimuren tot 2016 voort te zetten. 

9. Goedkeuring klein stedelijk gebied

Op 25 januari 2011 wordt het klein stedelijk gebied voor een 2e maal goedgekeurd.

10. Ondertekening kaderakkoord

Op 18 mei 2011 wordt het kaderakkoord tussen de provincie Oost-Vlaanderen, de Pom Oost Vlaanderen en W&Z goedgekeurd met akkoord van de stad Dendermonde. 

11. Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan (GRS)

De voorlichtingsmeetings hebben plaats in de deelgemeenten en Baasrode komt al laatste in januari aanbod.  Dit is de eerste maal dat de overheid aangeeft dat men van Den Briel een laad- en loskade wil maken in functie van het nog niet vrijgegeven Masterplan. 

12. Schorsing Klein stedelijk gebied

Op 12 augustus schorst de Raad van State voor de 2e maal het klein stedelijk gebied Dendermonde. 

13. Openbaar onderzoek herziening GRS

Het openbaar onderzoek loopt van 31 oktober 2011 tot 29 januari 2012

14.  Herziening mobiliteitsplan Dendermonde 

De stad Dendermonde start een bijkomende procedure op voor de herziening van het mobiliteitsplan. 

Op 9 januari vindt een infoavond plaats, bezwaar kan aangetekend worden tot 23 januari 2012. 

15. Opsplitsing in deelgebieden

De projectgroep laat via een persbericht weten dat het plangebied opgesplitst wordt in 2 deelgebieden.  Verder werd het nog eens opgesplitst in 2 fazen die elkaar opvolgen om op die manier het protest van de bewoners te breken. 

16. Opstarten Plan Mer 

De provincie volhard in de boosheid en start een plan Mer op volgt hiermee het zogenaamde integratiespoor. Tegelijkertijd worden een Mober en een RvR opgesteld. Dit laatste omwille van het Seveso bedrijf. 

17. Gemeentelijke en provinciale verkiezingen

De kiezer heeft de kaarten duidelijk geschut en dit heeft ook gevolgen voor politici die met projecten van ruimtelijke ordering bezig waren. Het is nu uitkijken hoe de verkozenen met deze nieuwe bevoegdheden omgaan.