RVR Ruimtelijk Veiligheidsrapport

In een ruimtelijk Veiligheidsrapport worden de mogelijke risico's die uitgaan van een Seveso-inrichting geëvalueerd.  Dit RVR Werd opgesteld in het kader van een RUP Stedelijk Project Oude-Briel.  Het RVR is gebaseerd op de Notal Publieke consultatie van 15/03/13.

Desbo is een laagdrempelig Seveso bedrijf.  Gelet op de aard van de aanwezige stoffen, is de ligging van het bedrijf verzoenbaar met zijn omgeving. Ganbare producten zoals stookolie en diesel(vloeistoffen) vallen omwille van hun milieugevaardlijk karakter onder de toepassing van de Seveso II-richtlijn maar stellen omwille van dit milieugevaarlijk karakter geen afstandeis voor de mens(risico's.  Dit houdt in dat vanuit het oogpunt van de externe risico's bedrijven met opslag van stookolie en diesel voor de mens geen belangrijke scheidingsafstand vragen. 

Globaal gezien is de draagkracht van het geplande industrieterrein beperkt omwille van de woongebieden die in alle richtingen (behalve noord) aanwezig zijn in en rond het terrein.

Er is dus geen onverenigbaarheid tussen de activiteiten van Desbo en de bestaande woningen, op voorwaarde dat er geen extra Seveso bedrijven toegelaten worden. 
Ċ
Jan Van Steen,
15 jun 2013 05:01
Comments