Nieuws‎ > ‎

2014


Schepen kunnen niet keren aan Oude Briel !

Geplaatst 20 okt 2014 13:50 door Jan Van Steen

Op een vraag van  hieromtrent van Annemie Demuyt (N-VA)   tijdens de provincieraad van 8 oktober antwoordde gedeputeerde Geert Versnick dat schepen toch achteruit kunnen varen tot op een plaats waar ze kunnen draaien.  

Een dergelijk antwoord typeert de wijze waarop het het project Briel opgebouwd werd.  Men wil grote schepen laten lossen op de Oude Briel om de investering rendabel te maken maar deze schepen kunnen daar zelfs niet keren.  Wij stellen ons de vraag of er ooit wel een serieus onderbouwd financieel plan gemaakt is. Als dat getuigt van hetzelfde amateurisme als voor de ontsluiting of voor het vervoer op het water, dan riskeren we veel belastingsgeld te verkwisten. 

     

Nieuwe asfaltering op Provinciale Baan lost mobiliteitsprobleem niet op

Geplaatst 20 okt 2014 13:37 door Jan Van Steen

De buurtbewoners klagen al lang dat de staat van de Provinciale Baan zich in erbarmelijke toestand bevindt.  Eindelijk krijgen zij gehoor en wordt er een nieuwe asfaltlaag aangebracht de Provinciale Baan - Fabriekstraat- Driehuizen - Sint-Ursmarusstraat - Baasrodestraat tot Hoogveld.
De werken werden opgedeeld in 4 fazen. De gebrekkige communicatie rond het project dan ook zet kwaad bloed. 

Deze werken bieden geen oplossing aan het probleem van de saturatie van deze wegen.  Het is niet door een nieuwe asfaltlaag aan te leggen dat de ontsluiting van de Briel opgelost wordt. 


De voorzien ondertekening van de koepelovereenkomst op 24 juni is afgelast

Geplaatst 20 okt 2014 13:09 door Jan Van Steen

In een persbericht van  13 juni  geeft de provincie toe dat er een onsluitingsproblematiek is voor het watergebonden bedrijventerrein Oude Briel. Om dit op te lossen wil de overheid overgaan tot het ondertekenen van een koepelovereenkomst met volgende partijen: de Provincie, W&Z, stad Dendermonde en AWV (Agentschap wegen en verkeer).  Amper 10 dagen later gaat de ondertekening niet door. Dit getuigt weer van een amateuristische aanpak rond heel het project. 


Objectiveren van toekomstige grote infrastructuurprojecten

Geplaatst 12 aug 2014 13:40 door Jan Van Steen

Het Vlaams regeerakkoord voorziet verder: 

We objectiveren nieuwe grote infrastructuurprojecten en er zal voorafgaandelijk een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) worden uitgevoerd waarbij ook het nulalternatief  en mogelijke multimodale alternatieven in rekening worden gebracht. De MKBA-methodiek, als 
een aspect van het globale beslissingsproces, kan achteraf getoetst worden met ex-post analyses  om het proces te optimaliseren. 

De Werkgroep Briel heeft in het verleden reeds aangedrongen op een maatschappelijke kosten-batenanalyse en we zijn ervan overtuigd dat deze negatief zal uitvallen voor het project Oude Briel 

Ontsluiting bedrijventerreinen in nieuw Vlaams regeerakkoord

Geplaatst 12 aug 2014 13:33 door Jan Van Steen


Bedrijven worden aangemoedigd om werk te maken van duurzaam woon-werkverkeer. De 
efficiënte ontsluiting van bedrijventerreinen is een prioriteit. Bij de inplanting van nieuwe 
bedrijventerreinen moet van bij de start ook een goede ontsluiting worden voorzien. 
Deze ontsluiting kan tot stand komen door de inzet van onder meer privécollectieve systemen. 
Medefinanciering hiervan geschiedt b.v. via het Pendelfonds of een toekomstig Shuttlefonds. 

Dit is een belangrijk gegeven in het dossier Oude Briel waar de ontsluiting van het mogelijke nieuwe bedrijventerrein problematisch is.

fusie Waterwegen en Zeekanaal met De scheepvaart

Geplaatst 11 aug 2014 11:41 door Jan Van Steen

De heer Ben Weyts wordt Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare weken in opvolging van mevrouw Hilde Crevits. Binnen het Beleidsdomein Mobiliteit en  Openbare Werken gaat men uit van een fusie van het departement Mobiliteit en Openbare Werken met het Agentschap Wegen en Verkeer en van een fusie van Waterwegen en Zeekanaal NV met nv De Scheepvaart. Het nieuwe Vlaamse agentschap voor de bevaarbare waterwegen zal de naam nv Waterwegen krijgen.

 

Op dit moment is nog niets bekend over de timing en de precieze voorwaarden van de fusie.  Samen met de bevoegde ministers zullen Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart zich in de nabije toekomst hier verder over beraden.

Samenkomst op woensdag 18 juni om 19u45 voor gemeentehuis

Geplaatst 16 jun 2014 22:18 door Jan Van Steen

De gemeenteraad zal morgen woensdag 18/6 een beslissing nemen om een engagementsverklaring te tekenen over de laad-en loskades op den Briel.
Dit zal grote negatieve gevolgen hebben voor de toekomst van Baasrode doordat we zullen geconfronteerd worden met nog meer vrachtwagens op onze wegen en bijhorende files.  Men wil dan toch de Mandekensstraat ontdubbelen en de Fabriekstraat afsluiten, met alle gevolgen vandien. Zie agendapunt 4 in bijlage.

Graag ontmoeten we elkaar voor de aanvang van de gemeenteraad om ons protest te uiten. De pers zal ook aanwezig zijn om een foto te nemen. Het is belangrijk om aan te tonen dat we tegen dit project gekant zijn omwille van de leefbaarheid van Baasrode. 

Hierbij onze oproep om woensdag 18 juni voor het gemeentehuis van Dendermonde om 19u45 aanwezig te zijn.
 Rond 20u30 zal dit belangrijk punt afgelopen zijn en kan iedereen de gemeenteraad verlaten. We rekenen op jullie aanwezigheid, een uurtje  van uw tijd kan ons helpen in ons verzet tegen deze krankzinnige plannen.
Hopend jullie daar talrijk te mogen ontmoeten en tot woensdag

fietspaden op Briel langs de Schelde - vraag vanuit de bevolking

Geplaatst 16 mei 2014 13:00 door Jan Van Steen

Dag,
Overal, overal liggen er fantastische fietspaden langsheen de Schelde. Maar op de Briel slagen de ‘overheden’ ( stadsbestuur, Waterwegen en Zeeschelde, minister,  of wie dat ook allemaal mag zijn) er perfect in  om een paar honderd meter onverharde zandweg en stenen/puin/afval de doorgang door groot Dendermonde per fiets compleet te verknallen . Als Dendermondenaar schaam ik mij er gewoonweg voor. Het is overal mooi en prachtig, maar dat kleine stukje niet geasfalteerde weg langsheen de kade aan den Briel is erg . Hoe is dat toch mogelijk ?.. Is geen enkele politieker, of instantie in staat om dit in feite heel simpele probleem op te lossen ?
Droevig .
Hopelijk komen jullie met de werkgroep Briel ook op voor een (smalle)  asfaltverharding van die enkele honderden meters langsheen de Schelde waar fietsers uit gans Vlaanderen, ja zelfs Europa passeren .

16 mei 2014 

Het enige wat wij kunnen toevoegen: " u hebt overschot van gelijk"

Voka Oost Vlaanderen - verkiezingsmemorandum

Geplaatst 15 mei 2014 14:01 door Jan Van Steen

In eenzelfde memorandum pleiten voor een meer efficiënte overheid en tegelijkertijd vragen voor de heringebruikname van de huidige museumspoorlijn Dendermonde- Puurs als goederenlijn van Dendermonde naar het industrieterrein Hoogveld en de overslagkade Briel in Baasrode is een contradictio in terminis

Het staat als een paal boven water dat het aanleggen van laad- en loskades op Den Briel economisch totaal geen zin heeft.  Dit is een pure vorm van deficit spending. De kunst bestaat erin van het aantrekken van subsidies voor een economisch onleefbaar project.  Bovendien is het in onbruik geraakte industrieterrein veel te klein om een goederenspoorlijn aan te leggen en te exploiteren.  Dat Voka Oost- Vlaanderen dit durft voor te stellen is tekenend voor een totaal gebrek aan kennis over dit project. 


Vergaderingen van de Werkgroep Briel

Geplaatst 15 mei 2014 13:47 door Jan Van Steen

De leden van de Werkgroep Briel komen op regelmatige tijdstippen samen om dit netelige dossier op te volgen en nieuwe acties te bespreken.  Sinds juli vorig jaar, toen het mobiliteitsplan met de grond gelijk gemaakt werd, hebben we geen nieuwe initiatieven meer gezien vanuit de provincie Oost-Vlaanderen of de Pom. We verwachten dat de politici wachten op de verkiezingen vooraleer nieuwe stappen te ondernemen.   Van zodra wij terug voldoende nieuws hebben, zullen we opnieuw een info - vergadering inplannen voor de omwonenden. 

1-10 of 12