Nieuws‎ > ‎

2013

Omwonenden Briel krijgen hulp van Hogerhand

Geplaatst 5 dec 2013 10:31 door Jan Van Steen


Onrust op Kerkhof Briel

Geplaatst 5 dec 2013 10:29 door Jan Van Steen


Beschamend antwoord stad Dendermonde op ons verzoekschrift

Geplaatst 5 dec 2013 02:12 door Jan Van Steen

Het heeft enige tijd geduurd vooraleer de Burgemeester en schepenen een antwoord geformuleerd hadden op onze vragen.  Dit werd tijdens de gemeenteraad van oktober besproken en er kwam zeer veel reactie van de oppositie.  De omvang van het project en de mogelijk schade dat dit zou teweegbrengen voor Baasrode wordt nu veel duidelijker.  

De stad Dendermonde verschuilt zich achter de provincie Oost-Vlaanderen en stelt dat zij geen trekker is van het project. Gemakkelijk toch ?
Anderzijds durven/willen ze geen stelling nemen tegen het project.  

Ze geven wel toe dat er een probleem is met de ontsluiting en dat er tot op heden geen gepaste oplossing werd gevonden voor de mobiliteit.  Het Mober, zoals voorgesteld in juni 2013  wordt de stad Dendermonde niet aanvaard. De Burgemeester stelt onomwonden dat de parallelle baan aan de Mandekensstraat er niet komt.  Dit is in tegenspraak met wat er verteld werd aan de bewoners op de infovergadering in juni.  

Daarnaast staat in het antwoord te lezen dat een gefaseerde aanpak wel kan.  Dat men daar vele bewoners en omwonenden jaren in de onzekerheid stort en geen toekomst biedt, is blijkbaar voor het stadsbestuur niet belangrijk.  De verkiezingen zijn weer voorbij en nu moeten ze geen rekening houden met het welzijn van de bewoners, en zeker niet die van Baasrode.  

Dit wordt ongetwijfeld vervolgd. 


Het verkeerde spoor ...

Geplaatst 15 okt 2013 23:33 door Jan Van Steen

In 2008 heeft de Vlaamse regering beslist om de opstelling van een Rup en Mer te laten samen verlopen via een integratiespoor en de bekendmaking te beperken tot enkel online.

In 2011 heeft de raad van state het integratiespoor vernietigd met als argumentatie dat er te weinig informatiekanalen zijn en dat men zich niet enkel kan beperken tot online maar dat er ook informatie dient verstrekt te worden via geschreven media en/of aanplakborden.

In hetzelfde jaar keurt het Vlaams parlement een reparatiedecreet goed om de beslissing van de raad van state te omzeilen met als argument dat er teveel projecten (70) op stapel staan.  

In juli 2013 vernietigd het grondwettelijk hof het reparatiedecreet. 

Dit wil zeggen dat  alle procedures die gestart zijn sinds 2008 bloot staan aan een mogelijke aanklacht wegens het gebruikt van de verkeerde procedure (integratiespoor).

Dit is uiteraard ook het geval voor het project Oude Briel waarbij de overheid gekozen heeft om de procedure te laten verlopen via het integratiespoor.  Verkeerde keuze zo blijkt nu na de uitspraak van het grondwettelijk hof. 


 

Haalbaarheidsstudie bevaarbaarheid Boven-Zeeschelde

Geplaatst 15 okt 2013 01:18 door Jan Van Steen   [ 15 okt 2013 01:20 bijgewerkt ]

W&Z heeft een studie gemaakt waaruit blijkt dat de Boven-Zeeschelde (tot Gent) kan bevaren worden voor schepen tot 2.250 ton mits beperkte ingrepen. Deze studie werd gefinancierd via het Europees TEN-T project.  W&Z zal nu een vervolgtraject aanvattten. 
Volgens het infrastructuurmasterplan 2014 voor de Vlaamse waterwegen vormt de Boven-Zeeschelde momenteel nog een knelpunt. In het kader van het Europees netwerk van waterwegen is het belangrijk dat schepen met deze tonnage tussen Baasrode en Merelbeke kunnen varen. 

Dit wil zeggen dat in de nabije toekomst schepen tot 2.250 ton zullen worden toegelaten om te varen van Temse tot Merelbeke.
 Het argument dat door de projectgroep gebruikt werd dat Baasrode de uiterste grens is om schepen tot 2.250 ton te laten varen valt hiermee weg.   De keuze voor een locatie van laad- en loskades wordt met andere woorden veel ruimer en kan zich zonder problemen verder situeren richting Dendermonde. 


I

Presentatie Werkgroep Briel op gemeenteraad 18/09/13

Geplaatst 14 okt 2013 06:12 door Jan Van Steen

Tijdens de gemeenteraadszitting van 18 september hebben wij de kans gekregen om een presentatie te geven tegen de plannen van Oude Briel.
In bijlage vind u een copie van de powerpoint presentatie

Er werd afgesproken dat het gemeentebestuur hierop zal terugkomen tijdens de volgende zitting.

Tussenkomst op gemeenteraad van woensdag 18 september 2013

Geplaatst 12 sep 2013 14:28 door Jan Van Steen

Na de infomarkt op 22 juni heeft de Werkgroep een actie georganiseerd om een verzoekschrift in te dienen bij de stad Dendermonde.
Hiervoor werden verschillende honderden handtekeningen verzameld.  Vandaag kreeg de Werkgroep Briel de bevestiging van de stad Dendermonde dat ons verzoekschrift aan de gemeenteraad aanvaard is.

In mensentaal wil dit zeggen dat de Werkgroep Briel de kans krijgt om op de volgende gemeenteraad vragen te stellen aan de burgemeester ende schepenen.  De Gemeenteraad zal plaats vinden op woensdag 18 september om 20 uur in het stadhuis van Dendermonde en iedereen is welkom. 

We hopen u daar te ontmoeten.


Informatievergadering op 16 september om 20u00

Geplaatst 2 sep 2013 13:56 door Jan Van Steen

De Werkgroep Briel houdt een informatievergadering op 16 september 2013 om 20u00 in een zaal in het restaurant O Comparone.
Het is de bedoeling om aan de geïnteresseerde bewoners van het plangebied en omstreken uitleg te geven over de huidige stand van zaken, in functie van de informatie die wij zelf ontvangen hebben.   Uiteraard bieden wij ook de mogelijkheid tot vragen stellen en zullen we trachten deze zo goed mogelijk te beantwoorden. 

Procedure voorstellen van burgers bij de stad Dendermonde

Geplaatst 2 sep 2013 13:52 door Jan Van Steen

De Werkgroep Briel heeft in de loop van de zomer een actie ondernomen om handtekeningen te verzamelen om het project Briel als agendapunt te krijgen op de gemeenteraad van Dendermonde.  

Deze actie nam een vliegende start tijdens de infomarkt op 22 juni 2013.  De bezoekers aan de infomarkt waren zo kwaad en ontgoocheld datze massaals deze actie ondersteunden.  Het is geen verrassing dat de Baasrodenaars zo spontaan en zo talrijk de petitie gesteund hebben.  Dit bewijst nogmaals dat de bevolking radicaal tegen het Project Briel gekant is.  

Volgens het gemeentedecreet moesten wij 300 handtekeningen verzamelen voor dit burgermanifest en we hebben er een pak meer dan 400 bijeengebracht, waarvoor dank aan de burgers. De documenten werden op woensdag 28 augustus afgegeven aan de bevoegde stadsdiensten. 

Wij verwachten dat wij op de gemeenteraad van woensdag 19 september de kans gaan krijgen om het standpunt van de bevolking te kunnen vertolken en om aan gemeenteraad te vragen hiermee rekening te houden. 

Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

 

Bedrijven trekken massaal weg uit de Briel

Geplaatst 25 jul 2013 13:16 door Jan Van Steen

Het is opvallend dat veel bedrijven op de Briel hun activiteiten stop zetten of verplaatsen.  Er staan dan ook verschillende grote eigendommen te koop.  

1-10 of 28