Nieuws‎ > ‎2011‎ > ‎

Indienen van bezwaarschrift (23 februari 2011)

Geplaatst 18 nov 2012 01:02 door Jan Van Steen

De Werkgroep heeft een lijvig bezwaarschrift ingediend bij de bevoegde diensten van de stad Dendermonde gericht tegen de voorgestelde wijzigingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan Dendermonde.

Opsomming van de bezwaren:

 1.         Vage plannen in bindend gedeelte van GRS
 2.         Schepen tot 4500 ton zijn technisch niet haalbaar
 3.         Beleidslijn toerisme
 4.         Fietspad langs de Schelde
 5.         Uitbouw vrachtvervoer via Spoorlijn 52
 6.         Buffering van de bedrijventerreinen met de omliggende woningen
 7.         Ontsluiting van het industriegebied Briel
 8.         Duurzaam planologisch scenario voor zonevreemde woningen
 9.         Verkeer Mandekensstraat en Provinciale Baan
 10.         Tegenspraak tussen leefbaarheid en ontsluiting
 11.         Lawaaihinder en trillingen
 12.         Extra industrieterrein
 13.         Bijkomende uitlaatgassen, slecht voor volksgezondheid
 14.         Moezeke maakt deel it van het vogelrichtlijngebied
 15.         Naburige gemeente
 16.         Masterplan opgemaakt door de Provincie is niet beschikbaar
 17.         Economische analyse ontbreekt
 18.         Project is vorm van deficit spending

De conclusie van ons bezwaarschrift was:

“Het project van een laad- en loskade op Den Briel blijft steken in vage beloften en onafgewerkte ideeën.  De impact op de plaatselijke bevolking, het milieu en de financiële consequenties werden niet of onvoldoende uitgewerkt. Bovendien is het duidelijk dat een dergelijk project niet gedragen wordt door de plaatselijke bevolking.  Het lijkt ons dat de keuze van Den Briel eerder ingegeven is door het protest om de loskade op de Killeweg te voorzien dan vanuit het strategisch belang van Baasrode. De ontsluiting van het industrieterrein Den Briel in combinatie met de saturatie van de N17 en de Mandekensstraat zijn onoverkomelijke hinderpalen waarvoor geen enkele zinvolle oplossing aangereikt wordt in het voorontwerp.  Het is zonder meer duidelijk dat dergelijke projecten verder dienen uitgewerkt te worden vooraleer ze ter goedkeuring kunnen voorgelegd worden aan de gemeenteraad of de Bestendige Deputatie. “

 

Onze bezwaren werden nooit ernstig genomen en de plannen werden quasi niet aangepast. (zie ook punt aanpassingsnota verderop).

 

Dit bezwaarschrift werd eveneens verzonden aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en aan Minister Crevits.

 

Comments